031 710 4109
office@residenz.ro

cautare avansata

gaseste
apartamentul
potrivit

numar camere

etaj


Politica generala Parcul Banatului

Data ultimei actualizari: 10.10.2019

POLITICA GENERALĂ PARCUL BANATULUI

www.residenz.ro

 

1.     Obiectiv, Domeniu de Aplicare și Utilizatori

Societatea PARCUL BANATULUI S.R.L. cu sediul în Şoseaua Nordului, numarul 24-26, sector 1, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/18969/2004; CUI RO16958345, în sensul normelor instituite de legislaţia naţională şi de Regulamentul General privind Protecţia Datelor (Regulamentul nr. 679 elaborat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene privind protectia persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE)  (rom. RGPD, engl. GDPR), care a intrat in vigoare de la data de 25 mai 2018, denumită în continuare „Societatea", respectă legile și reglementările aplicabile legate de protecția datelor cu caracter personal,  respectă dreptul la viaţa privată al persoanelor şi asigură protecţia corectă a prelucrării Datelor cu Caracter Personal (sau „DCP”) pentru utilizatori.

Prezenta Politică Generală se aplică Societății și punctelor sale de lucru din Spațiul Economic European (SEE) şi prelucrării datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate în cadrul SEE şi reglementează măsuri care să respecte în special principiul protecţiei datelor începând cu momentul conceperii şi cel al protecţiei implicite a datelor, principiile de bază prin care Societatea prelucrează datele cu caracter personal ale clienților, furnizorilor, partenerilor de afaceri, angajaților și ale altor persoane fizice cu care interferează în activitatea economică (Utilizatori), în timpul prelucrării datelor cu caracter personal.

Utilizatori = operatori asociaţi, împuterniciţii operatorului, operatorii pentru care Societatea are calitatea de împuternicit, inclusiv angajaţii, colaboratorii externi, contractori, antreprenori, agenţii de marketing, locatari şi/sau proprietari din Residenz-cartierul german, etc, dar şi toate persoanele care utilizează/accesează site-ul Societăţii.

Ţinând seama de natura, domeniul de aplicare, contextul şi scopurile prelucrării, precum şi de riscurile cu grade diferite de probabilitate şi gravitate pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, Societatea adoptă această Politică Generală ce reprezintă parte din punerea în aplicare a măsurilor tehnice şi organizatorice adecvate, pentru a garanta şi a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în conformitate cu Regulamentul General pentru Protecţia Datelor Personale (Regulament sau GDPR). Politica Generală se revizuieşte şi se actualizează ori de câte ori este necesar.

 Prezenta Politică Generală are în vedere atât situaţia în care Societatea este operator, cât și situaţia în care Societatea este împuternicita sa efectueze o anumită prelucrare de date cu caracter personal din partea altui operator sau alături de care are calitatea de operator asociat.

 

2.     Documente de Referință

3.     Definiții

Următoarele definiții ale termenilor utilizați în acest document sunt extrase din Articolul 4 din Regulament, adaptate la Politica Generală a societăţii:

Date cu Caracter Personal: Orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ("Persoana Vizată"), direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare (CNP, serie şi număr carte de identitate, etc), date despre locație, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a acelei persoane fizice.

Date cu Caracter Personal Sensibile: Datele cu caracter personal care, prin natura lor, sunt deosebit de sensibile în raport cu drepturile și libertățile fundamentale, merită o protecție specifică, deoarece contextul prelucrării acestora ar putea crea riscuri semnificative pentru drepturile și libertățile fundamentale. Aceste date cu caracter personal includ date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, credințele religioase sau filozofice sau calitatea de membru al sindicatelor, datele genetice, datele biometrice în scopul identificării unice a unei persoane fizice, datele privind sănătatea sau datele referitoare la viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.

Operator: Parcul Banatului S.R.L. sau persoanele pentru care are calitatea de persoană împuternicită. Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau orice alt organism care, singur sau în comun cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare ale datelor cu caracter personal.

Operator asociat: operatori la rândul lor, persoane juridice care stabilesc în comun cu Parcul Banatului S.R.L. scopurile şi mijloacele de prelucrare. Persoane cu care Parcul Banatului S.R.L. a încheiat acorduri specifice pentru a stabili într-un mod transparent responsabilităţile fiecăruia în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor care le revin în temeiul Regulamentului, în special în ceea ce priveşte exercitarea drepturilor persoanelor vizate şi îndatoririle fiecăruia de furnizare ale informaţiilor prevăzute la articolele 13 şi 14 din Regulament, cu excepţia cazului şi în măsura în care responsabilităţile operatorilor sunt stabilite în dreptul Uniunii sau în dreptul intern care se aplică acestora.

Persoană Împuternicită: Parcul Banatului S.R.L. şi persoanele cărora le-a încredinţat prelucrarea datelor cu caracter personal în numele său. O persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau orice alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele Operatorului sau în numele Operatorilor asociaţi.

Prelucrare: O operațiune sau un set de operațiuni care se efectuează pe date cu caracter personal sau pe seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă sunt efectuate sau nu prin mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, difuzare sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor.

Anonimizare: Procesul ireversibil de de-identificare a datelor cu caracter personal, astfel încât persoana să nu poată fi identificată prin utilizarea de timp, costuri și tehnologii rezonabile, fie de către Societate, fie de către orice altă persoană care intenționează să identifice persoana respectivă. Prezenta Politică Generală nu se aplică datelor anonime, deoarece acestea nu mai reprezinta date cu caracter personal.

Pseudonimizare: Prelucrarea Datelor Cu Caracter Personal în așa fel încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anumite persoane vizate fără utilizarea unor informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice care să asigure că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile. Pseudonimizarea reduce, dar nu elimină complet, capacitatea de a lega date cu caracter personal de o persoană vizată. Deoarece datele pseudonime sunt în continuare Date Cu Caracter Personal, prelucrarea datelor pseudonime respectă  principiile de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal şi Politica Generală a Societăţii.

Prelucrarea transfrontalieră a Datelor Cu Caracter Personal: Prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc în contextul activităților sediilor din mai multe state membre ale Operatorilor asociaţi, în condiţiile în care Societatea acţionează ca persoană împuternicită de operatorul din Uniunea Europeană; sau prelucrarea Datelor cu caracter personal care are loc în contextul activităților sediului Societăţii (operatorului), dar care afectează în mod substanțial sau care poate afecta în mod substanțial persoanele vizate în mai multe State Membre;

Autoritate de supraveghere: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România sau o autoritate publică independentă stabilită de un Stat Membru în temeiul Articolului 51 din EU GDPR;

Autoritate de supraveghere principală: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România; Autoritatea de supraveghere are responsabilitatea principală pentru gestionarea unei activități de prelucrare a datelor transfrontaliere, de exemplu atunci când persoană vizată face o plângere cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal; este responsabilă, printre altele, pentru primirea notificărilor privind încălcarea datelor, pentru a fi notificată cu privire la activitatea de prelucrare riscantă și va avea autoritate deplină în ceea ce privește îndatoririle sale pentru a asigura respectarea dispozițiilor EU GDPR;

Fiecare „autoritate de supraveghere locală” va monitoriza orice prelucrare locală a datelor care vă afectează sau care este efectuată de către un operator sau o persoană împuternicită din UE sau din afara UE atunci când prelucrarea acestora urmărește persoanele vizate care locuiesc pe teritoriul său. Sarcinile și competențele acestora includ desfășurarea de investigații și aplicarea măsurilor administrative și ale amenzilor, promovarea gradului de conștientizare a publicului asupra riscurilor, regulilor, securității și drepturilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și obținerea accesului la orice sediu al operatorului și al persoanei împuternicite, inclusiv la orice echipament și mijloace de prelucrare a datelor.

„Sediul principal” este sediul Societăţii, Şoseaua Nordului, nr. 24-26, sector 1, Bucureşti;

“Sediul principal în ceea ce privește o persoană împuternicită de Societate” orice sedii în mai mult de un Stat Membru, locul administrației sale centrale în Uniune, sau, în cazul în care persoana împuternicită nu are o administrație centrală în Uniune, unitatea persoanei împuternicite în Uniune, în care au loc principalele activități de prelucrare în cadrul activităților unei unități a persoanei împuternicite, în măsura în care persoana împuternicită este supusă anumitor obligații în temeiul prezentului Regulament.

 

4.     Principii de Bază privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Principiile de protecție ale datelor definesc responsabilitățile de bază ale organizațiilor care prelucreaza datele cu caracter personal. Articolul 5 alin. (2) din GDPR prevede că “operatorul va fi responsabil și poate demonstra conformitatea cu principiile.”

 

4.1.          Legalitate, echitabilitate și transparență

4.1.1.   Aspecte generale

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în mod legal, echitabil și transparent în raport cu dumneavoastră și pentru scopuri specifice. Orice acțiune de prelucrare ale datelor cu caracter personal se va întemeia pe oricare dintre normele prevăzute de Regulament, și anume:

 1. Dacă v-aţi dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 2. prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care sunteţi parte sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract;
 3. prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine Societăţii;
 4. prelucrarea este necesară pentru a vă proteja interesele vitale sau ale altei persoane fizice;
 5. prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public;
 6. prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Societate sau de entitatea pentru care acţionăm ca persoană împuternicită, cu excepția cazului în care prevalează interesele dumneavoastra sau drepturile și libertățile fundamentale.

Acţionând în acest mod ne asigurăm de faptul că acest lucru se realizează în mod corect și fără a vă afecta drepturile avute.

4.1.2.   Obligația de informare

Datele cu caracter personal pot fi colectate fie (i) chiar de la dumneavoastră; sau (ii) de la altă persoană fizică sau juridică împuternicită de dumneavoastră; sau (iii) din surse publice.

Atunci când ne puneţi la dispoziţie datele cu caracter personal sau, dacă le primim de la o altă persoană,  în cel mai scurt timp posibil Societatea vă va informa cu privire la următoarele aspecte legate de prelucrarea datelor dumneavoastra personale:

 1. denumirea Societăţii, datele de identificare și datele de contact (adică ce entitate colectează datele), precum și datele de contact ale Responsabilului cu Protecția Datelor, dacă este cazul;
 2. în cazul în care datele dumneavoastra cu caracter personal sunt puse la dispoziţia noastră de alte persoane, vă vom comunica tipurile și categoriile de date pe care le deţinem şi sursa din care provin și, dacă este cazul, dacă acestea provin din surse disponibile public;
 3. scopurile în care prelucrăm datele dumneavoastra și temeiul legal al prelucrării; în măsura în care este aplicabil, interesul legitim care justifică prelucrarea;
 4. terțele persoane către care datele pot fi comunicate, precum și temeiul legal al unui eventual transfer internațional;
 5. durata prelucrării, perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
 6. drepturile dumneavoastră: de a solicita accesul la aceste date cu caracter personal, de a solicita rectificarea sau ștergerea acestora, de a restricționa prelucrarea, de a vă opune prelucrării, de a solicita partajarea datelor către alt operator, de a vă retrage consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor, iar dacă sunteţi nemulţumit, aveţi dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 7. dacă prelucrarea este obligatorie potrivit legii sau al contractului, sau este necesară pentru încheierea unui contract și consecințele unui refuz;
 8. dacă există un proces decizional automatizat, incluzând crearea de profiluri, precum și logica utilizată și consecințele unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată;

În situația în care datele cu caracter personal nu au fost obținute de la dumneavoastră, Societatea în calitate de operator trebuie să vă furnizeze informațiile menționate mai sus:

 1. într-un termen rezonabil, după obținerea datelor cu caracter personal, dar nu mai mare de o lună, ținându-se seama de circumstanțele specifice în care sunt prelucrate datele cu caracter personal;
 2. dacă datele cu caracter personal urmează să fie utilizate pentru comunicarea cu dumneavoastra, cel târziu în momentul primei comunicări către dumneavoastra; sau
 3. dacă se intenționează divulgarea datelor cu caracter personal către un alt destinatar, cel mai târziu la data la care acestea sunt divulgate pentru prima oară.

În cazul în care Societatea, în calitate de Operator, intenționează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost obținute, vă va furniza înainte de a utiliza datele, informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante.

Informarea nu este necesară dacă și în măsura în care dumneavoastră dețineţi deja informațiile, sau în cazul în care datele au fost obținute din altă sursă:

 1. dacă furnizarea acestor informații se dovedește a fi imposibilă sau ar implica eforturi disproporționate sau în măsura în care obligația de informare este susceptibilă să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective. În astfel de cazuri, Societatea ia măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile, libertățile și interesele legitime, inclusiv prin punerea informațiilor la dispoziția publicului; sau
 2. dacă obținerea sau divulgarea datelor este cerută de lege, am prevăzut măsuri adecvate pentru a vă proteja interesele legitime; sau
 3. în cazul în care datele cu caracter personal trebuie să rămână confidențiale în temeiul unei obligații statutare de secret profesional reglementate de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul intern.
  1. Protecția intereselor legitime

4.1.3.   Particularități pentru ca prelucrarea datelor să fie permisă

Atunci când prelucrarea datelor este făcută în scopul unui interes legitim al Societăţii, vom preciza întotdeauna în ce constă acesta și vom evalua dacă interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale dumneavoastră nu sunt mai importante decât interesul legitim al Societății.

 1. Îndeplinirea obligațiilor contractuale

Obligațiile contractuale se referă la obligațiile Societății rezultând dintr-un contract încheiat direct cu dumneavoastră, iar datele sunt prelucrate sau prelucrările sunt necesare pentru a face demersuri înainte de încheierea unui contract, la cererea dumneavoastră sau la cererea altei entităţi juridice, dar în care dumneavoastră primiţi beneficiul contractului.

Exemple: contractul individual de muncă în temeiul căruia Societatea prelucrează datele cu caracter personal ale angajaților; contractul de închiriere pentru un imobil deţinut de societate, prin care vă este pusă la dispoziţie o locuinţă de serviciu de către angajatorul dumneavoastră.

Prelucrarea datelor se poate întemeia și pe existența consimțământului explicit dat chiar de dumneavoastră pentru activități de prelucrare specifice şi cu menționarea scopurilor specifice pentru care vor fi prelucrate datele.

Declarația prin care ne acordaţi consimțământul poate fi revocată oricând, trebuie să ne-o acordaţi în mod liber și în deplină cunoștință de cauză, în scris. Pentru că Societatea are nevoie să facă dovada că aţi fost de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

Revocarea consimțământului poate fi făcută oricând. Dacă nu există alte temeiuri juridice pentru prelucrarea datelor, Societatea va înceta prelucrarea.   

Există situaţii pe care nu le putem prevedea. Alte modalități de prelucrare pe care nu vi le-am putut aduce la cunoştinţă sau care au intervenit pe parcurs vi le vom face cunoscute ulterior şi vă vom solicita consimţământul şi pentru acestea.  

Cu excepția situațiilor în care prelucrarea se poate întemeia pe alte dispoziții legale, consimțământul expres este întotdeauna necesar atunci când prelucrăm date sensibile sau atunci când există un proces decizional automatizat.

 1. Legi, regulamente și alte reglementări obligatorii

Prelucrarea datelor cu caracter personal este permisă dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea unei obligații legale a Societății. De exemplu: executarea unui contract, emiterea unei facturi, evidenţe contabile, altele.

 1. Interesele vitale ale persoanei vizate

Prelucrarea este permisă dacă o vom face pentru a vă proteja interesele vitale, ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice.

 1. Prelucrarea categoriilor de date sensibile

Prelucrarea datelor sensibile este permisă numai dacă:

 1. Dumneavoastră v-aţi dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 2. prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor și al exercitării unor drepturi specifice ale Societăţii sau ale dumneavoastră în domeniul ocupării forței de muncă și al securității sociale și protecției sociale, în măsura în care acest lucru este permis de directivele Uniunii Europene sau de legea română, de contractele colective de muncă şi în condiţiile acestora;
 3. vă aflaţi în incapacitate fizică sau juridică pentru a vă da consimțământul;
 4. prelucrarea se referă la date cu caracter personal pe care le-aţi făcut publice;
 5. prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau ori de câte ori instanțele acționează în exercițiul funcției lor judiciare;
 6. prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicina muncii, de evaluarea capacității de muncă a angajatului, în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern sau în temeiul unui contract încheiat cu un cadru medical și sub rezerva respectării condițiilor și garanțiilor prevăzute de Regulament.
 7. este necesară pentru ocuparea unei funcţii, vom putea avea acces şi vom prelucra date cu caracter personal referitoare la condamnări penale și infracțiuni, atunci când prelucrarea e prevăzută de lege sau se efectuează sub controlul unei autorități de stat.

De exemplu, Societatea nu va solicita cazierul judiciar al potențialilor angajați sau al angajaților, cu excepția cazului în care există o dispoziție legală care prevede ca postul/profesia respectivă pot fi ocupate numai de persoane fără condamnări penale sau care să nu fi săvârșit anumite infracțiuni expres prevăzute de lege.

 

4.2.          Limitarea Scopului

Datele cu caracter personal vor fi colectate în scopurile specificate, explicite și legitime și nu le vom prelucra ulterior într-o manieră incompatibilă cu aceste scopuri. Datele cu caracter personal vor fi folosite doar pentru scopurile pentru care au fost inițial colectate. În cazul în care vom face prelucrarea în alt scop decât cel pentru care datele cu caracter personal au fost colectate și nu se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern, pentru a stabili dacă prelucrarea în acest alt scop este compatibilă cu scopul pentru care datele cu caracter personal au fost colectate inițial, Societatea ia în considerare, printre altele:

 1. orice legătură dintre scopurile în care datele cu caracter personal au fost colectate și scopurile prelucrării ulterioare preconizate;
 2. contextul în care datele cu caracter personal au fost colectate, în special în ceea ce privește relația dintre dumneavoastră și Societate;
 1. posibilele consecințe asupra dumneavoastră în cazul prelucrării ulterioare preconizate;
 2. existența unor garanții adecvate, care pot include criptarea sau pseudonimizarea.

O astfel de analiză este necesară și în cazul în care scopul prelucrării s-a schimbat față de cel avut în vedere inițial când a fost obținută permisiunea.

4.3.          Minimizarea Datelor

Datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate. Acest principiu are în vedere că vom colecta, utiliza și, în general, prelucra doar acele date cu caracter personal necesare pentru atingerea scopurilor legitime care au fost urmărite inițial.

Societatea va putea aplica anonimizarea sau pseudonimizarea datelor cu caracter personal, dacă este posibil, pentru a reduce riscurile pentru dumneavoastră. Anonimizarea și pseudonimizarea trebuie folosite, atunci când este posibil, pentru reducerea sau protejarea datelor cu caracter personal prelucrate și dacă costurile ocazionate de acestea sunt proporționale într-un mod rezonabil cu scopul propus.

Datele cu caracter personal nu vor fi stocate pentru potențiale scopuri viitoare, cu excepția cazului în care există un temei legal pentru stocarea datelor (de exemplu, obligația legală de a păstra statele de plată pentru o perioadă de timp mai îndelungată).   

Stocarea datelor cu caracter personal trebuie să se realizeze prin metode care să asigure respectarea confidențialității și a limitării accesului la date, inclusiv prin limitarea imprimării datelor pe format material doar la situațiile strict necesare.

 

4.4.          Exactitate

Datele cu caracter personal trebuie să fie corecte, complete și, dacă este necesar, să fie actualizate; luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate în timp util. Acuratețea datelor o vom verifica la momentul la care acestea sunt colectate, precum și la diferite intervale de timp.

 

4.5.          Limitarea Perioadei de Stocare

Vom păstra Datele cu caracter personal în măsura necesară scopurilor pentru care acestea sunt prelucrate.   

Datele cu caracter personal pot fi stocate pentru perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare stiințifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de anonimizare.

Societatea va stabili perioade de stocare a datelor cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criterii pentru determinarea perioadei de stocare. După expirarea perioadei de stocare, datele vor fi șterse, iar Societatea va păstra dovada ștergerii datelor respective.

Societatea a dezvoltat programe adecvate pentru ștergerea fiecărui tip de prelucrare a datelor, putând să se coordoneze în acest sens cu Responsabilul cu Protecția Datelor.

Respectarea acestui principiu este obligatorie pentru toţi angajații și persoanele din Societate, cu mențiunea că toate departamentele au activitate de coordonare și stabilesc distinct perioade de timp pentru care datele pot fi stocate, precum și criteriile care au dus la determinarea perioadelor respective.

 

4.6.          Integritate și Confidențialitate

Societatea utilizează măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal într-un mod care să asigure o securitate adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, alternării, accesului neautorizat sau divulgării acestora.

Datele cu caracter personal sunt considerate date cu caracter secret și trebuie tratate ca fiind confidențiale. Angajații Societății accesează date cu caracter personal doar în măsura necesară îndeplinirii îndatoririlor de serviciu („principiul trebuie-să-știu”). Angajații au obligaţia să nu folosească date cu caracter personal în scopuri personale, să  le divulge sau să le facă accesibile către persoane neautorizate.

Noii angajați vor fi informați la momentul angajării despre obligațiile ce le revin pentru păstrarea secretului datelor cu caracter personal, transformându-se în obligaţie de serviciu. Aceaste obligații continuă și după încetarea relațiilor de muncă.

Angajații vor respecta măsurile tehnice și organizaționale luate de Societate pentru a preîntâmpina accesul neautorizat, prelucrarea nelegală sau divulgarea datelor cu caracter personal, precum și a pierderilor accidentale, a modificărilor și distrugerilor acestora.

Angajații vor participa şi vor coopera la evaluarea și testarea periodică cu privire la eficiența măsurilor tehnice și organizaționale în asigurarea protecției datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi transferate unor terți furnizori de servicii care respectă aceleași politici și proceduri și care sunt de acord să implementeze măsuri adecvate cu privire la protecţia datelor.

Toți angajații vor coopera la menținerea securității datelor prin protejarea confidențialității, integrității și disponibilității acestora, definite după cum urmează:

 1. confidențialitate - înseamnă că doar persoanele care au nevoie să stie și sunt autorizate să folosească datele cu caracter personal le pot accesa;
 2. integritate - înseamnă că datele personale sunt corecte și potrivite pentru scopul pentru care au fost prelucrate;
 3. disponibilitatea acestora – înseamnă că persoanele autorizate au acces la datele cu caracter personal atunci când le sunt necesare pentru scopurile autorizate.

4.7.          Răspundere

Societatea este responsabilă și poate demonstra conformitatea cu principiile enunțate în această Politică Generală.

 

5.     Crearea protecției datelor în activitățile de afaceri

Pentru a demonstra conformitatea cu principiile protecției datelor, Societatea a creat un întreg sistem de protecție a datelor cu caracter personal în activitățile sale de afaceri.

 

5.1.          Notificări

Vă rugăm consultaţi secţiunea 6 din acest document.

 

5.2.          Opțiunile și Consimțământul Persoanei Vizate

Vă rugăm consultaţi secţiunea 6 din acest document.

 

5.3.          Colectare

Societatea depune eforturi pentru a colecta cel mai mic număr de date cu caracter personal posibil. Dacă datele cu caracter personal sunt colectate de la o terță parte, responsabilul nostru pentru protecţia datelor cu caracter personal trebuie să se asigure că acestea sunt colectate în mod legal.

 

5.4.          Utilizarea, păstrarea și ștergerea

Scopurile, metodele, limitarea stocării și perioada de păstrare a datelor cu caracter personal sunt în concordanță cu informațiile conținute în Nota de informare privind protecţia datelor. Societatea trebuie să mențină corectitudinea, integritatea, confidențialitatea și relevanța datelor cu caracter personal pe baza scopului de prelucrare. Mecanismele de securitate adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal vor fi utilizate pentru a preveni furtul, utilizarea necorespunzătoare sau abuzivă a datelor cu caracter personal și prevenirea încălcării datelor cu caracter personal. Persoana desemnată să supravegheze prelucrarea datelor este responsabilă pentru respectarea cerințelor enumerate în această secțiune.

 

5.5.          Dezvăluirea către Terțe Părți

5.5.1.   Tipurile și scopurile divulgărilor de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal pot fi divulgate doar dacă partea către care le transmitem este personal responsabilă de datele pe care le-a primit sau doar dacă le va folosi în conformitate cu intrucțiunile primite de la Societate. La rândul nostru, dacă primim date cu caracter personal de la o terţă parte le vom utiliza doar în scopul îndeplinirii sarcinii pentru care ne-au fost furnizate. Pentru orice alt scop, vă vom informa în prealabil.

Datele cu caracter personal pot fi divulgate doar pentru scopuri permise menționate în evidența Societății, în vederea desfășurării activității Societății, pentru respectarea obligațiilor legale sau dacă există consimțământul dumneavoastră.

Astfel, pot fi comunicate date cu caracter personal către terțe persoane, precum furnizorii de servicii, dacă:

 1. este necesar ca aceste persoane să cunoască aceste informații pentru îndeplinirea obligațiilor contractate;
 2. comunicarea datelor este în acord cu Nota de informare transmisă persoanei vizate referitoare la protecția datelor sau, dacă este necesar, a fost obținut consimțământul;
 3. terța persoană s-a obligat să respecte standardele de protecția datelor cu caracter personal, politicile și procedurile aplicabile, precum și să ia măsuri adecvate de securitate;
 4. în cazul transferului de date într-o țară terță sunt respectate măsurile de protecție detaliate în acest capitol și în Regulament, conform consultării cu Responsabilul cu Protecția Datelor.

5.5.2.   Persoanele împuternicite

Ori de câte ori Societatea utilizează un terț furnizor sau partener de afaceri pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în numele său aceasta va fi un împuternicit în sensul Regulamentului și trebuie să ofere suficiente garanții pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal, pe care le va procesa pe seama Societății, și respectarea drepturilor persoanelor vizate. Societatea  trebuie să se asigure că această persoană împuternicită va oferi măsuri de securitate care sunt adecvate pentru a proteja datele personale pentru prevenirea abuzului de date, încălcării Politicii Generale sau altor politici ale Societăţii şi a celorlalte riscuri asociate. În acest scop vom solicita completarea  Chestionarul de Conformitate GDPR al Persoanei Împuternicite și vom solicita furnizarea Politicii de Securitate a furnizorului pentru a ne asigura că datele dumneavoastră sunt procesate în mod corect şi legal.

Societatea va impune în mod contractual furnizorului sau partenerului de afaceri să ofere același nivel de protecție a datelor. Furnizorul sau partenerul de afaceri trebuie să prelucreze date cu caracter personal numai pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale față de Societate sau la instrucțiunile Societății și nu în alte scopuri. Atunci când Societatea prelucrează datele cu caracter personal împreună cu o terță parte independentă, Societatea îşi va preciza în mod explicit atât responsabilităţile proprii, cât şi responsabilitățile părții terțe în contractul relevant sau în orice alt document obligatoriu din punct de vedere legal, cum ar fi Acordul de Prelucrare al Datelor încheiat cu furnizorul.

Persoana care este împuternicitul Societăţii nu trebuie să folosească datele cu caracter personal pe care le primește în scopuri personale sau ale unei terțe persoane fără consimțământul prealabil al Societății.

Societatea trebuie să fie notificată în prealabil dacă împuternicitul intenționează să subcontracteze obligațiile ce îi revin în executarea acelui contract. Societatea are dreptul să se opună unei astfel de subcontractări. Însă, dacă subcontractarea este permisă, Societatea trebuie să se asigure că împuternicitul va impune și noilor subcontractanți aceleași obligații de securitate, măsuri tehnice și organizatorice ce ii revin împuternicitului potrivit contractului încheiat cu acesta.

5.6.          Transferul Transfrontalier al Datelor cu Caracter Personal

Înainte de a transfera date cu caracter personal din Spațiul Economic European (SEE) ne vom asigura că există garanții adecvate care trebuie utilizate, inclusiv semnarea unui Acord de Transfer de Date, în conformitate cu cerințele Uniunii Europene și, dacă este necesar, vom obține autorizația Autorității Competente pentru Protecția Datelor. Entitatea care primește datele cu caracter personal trebuie să respecte principiile de prelucrare ale datelor cu caracter personal prevăzute în Procedura privind Transferul Transfrontalier al Datelor.

 

5.7.          Drepturile de Acces ale Persoanelor Vizate

Atunci când acționează în calitate de Operator, Societatea, prin persoana responsabilă,  vă va furniza un mecanism de acces rezonabil care să vă permită accesul la datele cu caracter personal și la actualizarea, rectificarea, ștergerea sau transmiterea Datelor cu Caracter Personal, dacă este cazul sau dacă este cerut de lege. Mecanismul de acces este detaliat în detaliu în Procedura de Solicitare a Accesului Persoanei Vizate.

 

5.8.          Portabilitatea Datelor

Aveţi dreptul să primiţi, la cerere, o copie a datelor pe care le deţinem, într-un format structurat, dar și să ne solicitaţi să le transmitem gratuit unui alt operator. Persoana responsabilă din partea Societăţii trebuie să se asigure că aceste cereri sunt procesate în termen de o lună, că nu sunt excesive și nu afectează drepturile la datele cu caracter personal ale altor persoane fizice. În aceste ultime cazuri cererea dumneavoastră poate fi respinsă.

 

5.9.          Dreptul de a fi uitat

La cerere, aveţi dreptul să obțineţi de la Societate ștergerea datelor cu caracter personal. Atunci când Societatea acționează în calitate de Operator, trebuie să ia măsurile necesare (inclusiv măsurile tehnice) pentru a informa părțile terțe care utilizează sau prelucrează aceste date, pentru a se conforma cererii.

 

5.10.     Transferul datelor într-o țară terță

Există un transfer către o altă țară atunci când datele cu caracter personal sunt transmise, vizualizate sau accesate de persoane aflate într-o altă țară.

Dacă datele cu caracter personal colectate și deținute de Societate sunt transferate către o persoană situată într-o altă țară decât cea în care își are sediul Societatea, persoana care primește datele trebuie să garanteze un nivel de protecție al datelor cu caracter personal echivalent cu nivelul asigurat de către Societate, precum și de prevederile europene în materie, indiferent dacă persoana respectivă care primește datele face parte din același grup sau nu.

Regulamentul restricționează transferul datelor către țări din afara Spațiului Economic European, astfel încât să se asigure că nivelul de protecție asigurat pentru dumneavoastră de către Regulament nu este diminuat.

Astfel, datele cu caracter personal pot fi transferate în afara Spațiului Economic European, doar dacă una dintre următoarele condiții sunt îndeplinite:

 1. Comisia Europeană a emis o decizie prin care confirmă faptul că respectiva țară, către care se intenționează să se transfere date, asigură un nivel adecvat de protecție ale drepturilor și libertăților persoanelor vizate. Pentru a afla care sunt aceste țări la un anumit moment dat se va consulta departamentul juridic sau persoanele autorizate să se ocupe de protecția datelor cu caracter personal;
 2. În relația contractuală cu persoana din altă țară care primește datele sunt aplicabile măsuri de protecție adecvate, precum norme corporative obligatorii în cadrul grupului, clauze contractuale standard aprobate de către Comisia Europeană, a fost aprobat un cod de conduită sau un mecanism de certificare menit să creeze un nivel de protecție adecvat și care este recunoscut de Uniunea Europeana (de ex. EU-U.S. Privacy Shield);
 3. persoana vizată si-a exprimat în mod expres consimțământul pentru transferul propus, după ce a fost informată despre orice risc potențial al transferului datelor în țara respectivă; sau
 4. atunci când persoana vizată este incapabilă fizic sau legal pentru a-și da consimțământul și transferul este necesar pentru protejarea intereselor vitale ale acesteia sau ale altor persoane și, în câteva cazuri limitate, pentru interesul legitim al Societății, transferul este necesar pentru unul din motivele stabilite de către Regulament, inclusiv executarea sau încheierea unui contract între Societate și persoana vizată sau între Societate și o altă persoană, dar în interesul persoanei vizate, motive de interes public, pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale, precum și pentru protecția intereselor vitale ale persoanei vizate.

În cazul în care nu este îndeplinită niciuna dintre condițiile arătate mai sus, transferul va putea fi totuși efectuat în cazul în care transferul nu este repetitiv, se referă doar la un număr limitat de persoane vizate, este necesar în scopul realizării intereselor legitime majore urmărite de Societate asupra căreia nu prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile persoanei vizate și operatorul a evaluat toate circumstanţele aferente transferului de date şi, pe baza acestei evaluări, a prezentat garanţii corespunzătoare în ceea ce priveşte protecția datelor cu caracter personal. În această situație Societatea trebuie să informeze atât autoritatea de supraveghere despre respectivul transfer, cât și pe dumneavoastră cu privire la interesele legitime majore pe care le urmăreşte. 

6.     Ghiduri pentru Prelucrare Echitabilă

Datele cu caracter personal trebuie prelucrate numai când prelucrarea este autorizată în mod explicit de către Responsabilul cu Protecţia Datelor cu Caracter Personal.

Dacă ar exista un risc mare cu privire la drepturile și libertățile persoanelor vizate ce ar putea fi asociat cu activitatea de prelucrare a datelor, din cauza naturii, scopului și circumstanțelor prelucrării sau a utilizării noilor tehnologii, angajatul Societăţii care este responsabil cu respectiva aplicație ce prelucrează datele cu caracter personal, trebuie ca mai întâi să evalueze consecințele activităților de prelucrare pe care intenționează să le întreprindă pentru a proteja cât mai eficient datele cu caracter personal („Evaluarea Impactului asupra Protecției Datelor”).

Societatea trebuie să decidă dacă va efectua Evaluarea Impactului asupra Protecției Datelor pentru fiecare activitate de prelucrare a datelor în conformitate cu  Ghidurile de Evaluare a Impactului asupra Protecției Datelor.

Evaluarea Impactului asupra Protecției Datelor se va realiza mai ales dacă:

 1. Se prelucrează un volum mare de date sensibile sau date personale referitoare la fapte penale sau contravenționale ale persoanelor vizate;
 2. Există o evaluare cuprinzătoare și sistematică a aspectelor personale ale persoanelor fizice, bazată pe o prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, ce vor forma baza pentru decizii ce vor avea efecte cu privire la acele persoane sau le-ar putea dezavantaja în alt fel;
 3. Există o monitorizare extensivă și sistematică a ariilor de activități comerciale accesibile publicului.

Evaluarea Impactului asupra Protecției Datelor va cuprinde:

 1. o descriere a prelucrării, scopurile ei și interesul legitim al Societăţii, dacă este cazul;
 2. o evaluare a necesității și proporționalității activității de prelucrare în relație cu scopul avut în vedere;
 3. o evaluare a riscului pentru drepturile dumneavoastră;
 4. măsurile de diminuare a riscului luate și demonstrarea îndeplinirii acestora.

Dacă în urma Evaluării impactului asupra protecției datelor reiese că prelucrarea ar genera un risc ridicat în absența unor măsuri luate de Societate pentru atenuarea riscului, Societatea consultă autoritatea de supraveghere competentă înainte de prelucrare conform Regulamentului și va proceda conform instrucțiunilor acesteia. 

6.1.          Notificări către Persoanele Vizate

În momentul colectării sau înainte de colectarea datelor cu caracter personal pentru orice fel de activități de prelucrare, inclusiv, dar fără a se limita la vânzarea de produse, servicii sau activități de marketing, Responsabilul cu Protecţia Datelor este responsabil să informeze în mod corespunzător persoanele vizate despre următoarele: tipurile de date cu caracter personal colectate, scopul prelucrării, metodele de prelucrare, drepturile persoanelor vizate cu privire la datele lor cu caracter personal, perioada de păstrare, potențialele transferuri internaționale de date, dacă datele vor fi comunicate terților și măsurile de securitate ale societății pentru a proteja datele cu caracter personal . Aceste informații sunt furnizate prin Nota de informare. Continutul notei de informare este de asemenea explicat la Sectiunea 4.1.2 de mai sus.

Societatea are mai multe activități de prelucrare a datelor şi va elabora Note de informare diferite, în funcţie de activitatea de prelucrare, de categoriile de date cu caracter personal colectate şi de categoriile către care se adresează: angajaţi, clienţi, candidaţi, locatari, alte categorii.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt dezvaluite catre o terță parte, Responsabilul cu Protecţia Datelor trebuie să se asigure că persoanele respective au fost înştiinţate despre acest lucru printr-o Notă de informare.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță în conformitate cu Politica privind Transferul Transfrontalier al Datelor (Sectiunea 5.6) sau Transferul datelor intr-o tara terta (Sectiunea 5.10), Nota de informare ar trebui să reflecte acest lucru și să indice în mod clar unde și către ce entitate sunt transferate datele cu caracter personal. 

În cazul în care se colectează date cu caracter personal sensibile, Responsabilul cu Protecția Datelor trebuie să se asigure că Nota de informare specifică explicit scopul pentru care sunt colectate aceste date cu caracter personal sensibile.

 

6.2.          Obținerea Consimțămintelor

Ori de câte ori prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământul persoanei vizate, Societatea este responsabilă de păstrarea unei dovezi a acestui consimțământ.  Responsabilul cu protecţia datelor este responsabil pentru furnizarea opțiunilor de acordare a consimțământului către persoanele vizate și trebuie să informeze și să asigure retragerea în orice moment a consimțământului acestora (ori de câte ori consimțământul este utilizat ca temei legal pentru prelucrare).

Atunci când colectarea de date cu caracter personal se referă la un copil cu vârsta sub 16 ani, RPD trebuie să se asigure că acordul părinților este acordat înainte de colectare, utilizând Formularul de Consimțământ Parental disponibil în acest scop.

Atunci când se solicită corectarea, modificarea sau distrugerea înregistrărilor de date cu caracter personal, Societatea  trebuie să se asigure că aceste solicitări sunt abordate într-un interval de timp rezonabil. RPD trebuie, de asemenea, să înregistreze solicitările și să păstreze un registru al acestora.

Datele cu caracter personal trebuie prelucrate numai în scopul pentru care au fost colectate inițial. În cazul în care Societatea dorește să prelucreze datele cu caracter personal colectate într-un alt scop, Societatea trebuie să solicite consimțământul încă o dată, în formă scrisă, clară și concisă. Orice astfel de solicitare ar trebui să includă scopul inițial pentru care au fost colectate datele și, de asemenea, scopul (scopurile) nou (noi) sau suplimentar(e). Solicitarea trebuie să includă și motivul modificării scopului (scopurilor). Responsabilul cu Protecția Datelor este responsabil pentru respectarea regulilor din acest paragraf.

În prezent și în viitor, Responsabilul cu Protecția Datelor trebuie să se asigure că metodele de colectare respectă legislația, bunele practici și standardele din domeniu.

Responsabilul cu Protecția Datelor este responsabil pentru întocmirea și menținerea unui Registru al Notelor de informare. 

 

7.     Organizare și Responsabilități

Responsabilitatea pentru asigurarea unei prelucrări adecvate a datelor cu caracter personal revine oricărei persoane care lucrează pentru sau cu Societatea și care are acces la datele cu caracter personal prelucrate de către Societate.

Domeniile cheie ale responsabilităților pentru prelucrarea datelor cu caracter personal aparțin următoarelor roluri organizaționale:

Administratorii Societăţii – iau decizii și aprobă strategiile generale ale societății privind protecția datelor cu caracter personal.

Responsabilul cu Protecția Datelor (RPD) este responsabil cu gestionarea programului de protecție al datelor cu caracter personal și este responsabil pentru dezvoltarea și promovarea politicilor de protecție ale datelor cu caracter personal pe tot fluxul, după cum este definit în Fișa Postului pentru Responsabilul cu Protecția Datelor.

Departamentul Juridic împreună cu Responsabilul cu Protecția Datelor, monitorizează și analizează legile privind datele cu caracter personal și modificările aduse reglementărilor, dezvoltă cerințele de conformitate și asistă departamentele de specialitate în atingerea obiectivelor lor privind Datele cu caracter personal.

Managerul IT, este responsabil pentru:

Managerul de marketing , este responsabil pentru:

Managerul de Resurse Umane este responsabil pentru:

Managerul de Achiziții este responsabil cu transmiterea către furnizori a responsabilităților privind protecția datelor cu caracter personal și de îmbunătățirea gradului de conștientizare al furnizorilor în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, precum și de reducerea fluxului de date cu caracter personal către orice terță parte furnizor pe care o utilizează. Departamentul Achiziții trebuie să se asigure că societatea își rezervă dreptul de a audita furnizorii.

 

8.     Ghiduri pentru Stabilirea Autorității de Supraveghere Principale

8.1.          Necesitatea Stabilirii Autorității de Supraveghere Principale

Identificarea unei Autorități de supraveghere principale este relevantă numai în cazul în care Societatea efectuează prelucrarea transfrontalieră a datelor cu caracter personal.

Are loc o prelucrare transfrontalieră a datelor cu caracter personal dacă:

 1. prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată de filiale ale Societății care își au sediul în alte State Membre;

 

              sau

 

 1. prelucrarea datelor cu caracter personal are loc într-o singură unitate a Societății în Uniunea Europeană, dar afectează în mod substanțial sau este susceptibilă să afecteze în mod substanțial persoanele vizate în mai multe State Membre.

În cazul în care Societatea dispune numai de unități dintr-un Stat Membru, iar activitățile sale de prelucrare se referă numai la persoanele vizate din Statul Membru respectiv, atunci nu este necesară stabilirea unei autorități de supraveghere principale. Singura autoritate competentă va fi Autoritatea de Supraveghere din țara în care este î

Residenz Infoline

0752.991.999

contacteaza un consultant

proiect dezvoltat de